វិភាគ ធ្នឹម​ និង គូរ​ Diagram Moment, Shear,​ Deflect Shape តាមរយៈ Excel

1031
loading...
loading...

Excel នៅតែជាកម្មវិធីមួយមិនអាចខ្វះបានសម្រាប់ វិស្វករ ទោះបីជាបច្ចុប្បន្នមានកម្មវិធី ជំនួយជាច្រើនក្នុងការប្រើប្រាស់ ដូចជា Mathcad Mathcad Prime ជាដើម។

ខាងក្រោមនេះជាកូនកម្មវិធីមួយសម្រាប់ប្រើប្រាស់គណនាជាប្រភេទ Excel ជំនួយក្នុងការវិភាគ កម្លាំងកាត់ ភាពដាប និង ម៉ូម៉ង់ របស់ធ្នឹម បានយ៉ាងប្រសើរ

ចុចអក្សរខាងក្រោមរូបដើម្បីទាញយកកម្មវិធី

[Download]

loading...