តើគ្រឹះជម្រៅ មានប៉ុន្មានប្រភេទ តាមការ ប្រើប្រាស់ របស់ វា?

645
loading...
loading...

តើគ្រឹះជម្រៅ មានប៉ុន្មានប្រភេទ តាមការ ប្រើប្រាស់ របស់ វា?
គឺមាន ៦ប្រភេទ
១ គ្រឹះដំពន្លិច
២ គ្រឹះខួង ដោយគ្មានប្រើ បំពង់ទប់ ឬ សូលុយស្យុង bentonite
៣ គ្រឹះខួង ដោយប្រើ បំពង់ទប់
៤ គ្រឹះខួង ដោយប្រើ bentonite
៥ គ្រឹះ ខួង ដោយ ផ្លុំ ពង្រីក ចុងគ្រឹះខាងក្រោម អោយធំ
៦ គ្រឹះខួងដោយ បាញ់ បេតុងដោយកម្លាំង សម្ពាធ ខ្លាំង

អត្ថបទដោយ៖ សាស្ត្រាចារ្យ សៀង ពៅ

loading...