ការរួញ​ និង​ វិធានការដាក់ដែកការពារប្រះ​ របស់បេតុងអាមេ

1375
loading...
loading...

ឯកសារស្តីអំពីការរួញ របស់គ្រឿងបេតុងអារម៉េ និងរបៀប/វិធានការ ដាក់ដែកអារម៉េការពារប្រេះ។ … នេះជាបញ្ហា ដែលយើង វិស្វករ ដឹងតិចតួចណាស់ អំពីវា។ … អ្នកបានអាន +យល់ នឹងមានចំណេះ។

ប្រភព:​ បណ្ឌិតវិស្វករ​ គង់​ វណ្ណារិទ្ធ

បកប្រែពីភាសាប៉ូឡូញ

Download

Download 2

loading...