វិធីសាស្រ្តពិសោធន៍ស្តង់ដារសម្រាប់រកដង់ស៊ីតេរបស់ស៊ីម៉ង់ត៍

437
loading...
loading...

វិធីសាស្រ្តពិសោធន៍ស្តង់ដារសម្រាប់រកដង់ស៊ីតេរបស់ស៊ីម៉ង់ត៍

គោលបំណងនៃការពិសោធន៍នេះ គឺដើម្បីកំណត់រកដង់ស៊ីតេរបស់ស៊ីម៉ង់ត៍ដោយស្គាល់ទម្ងន់ និងមាឌឯកត្តានៃសម្ភារៈ ដោយប្រើកែវដង់ស៊ីតេ Le Chatelier ។

ASTM Designation: C 188 – 09

Standard Test Method for Density of Hydraulic Cement

American Society for Testing and Materials, ASTM C188-09

ASTM Designation: C 188 – 09

Standard Test Method for Bulk Density of Cement

ប្រភព​:​ សំណង់​កូនខ្មែរ

ដោយ:​ លោកគ្រូ​ សុខរស្មី

តំណរសំរាប់ទាញយក

Download

loading...